Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť AMICO s.r.o. so sídlom L. Svobodu 73, 058 01 Poprad, IČO: 31653936 (ďalej len ako „Spoločnosť“) spracúva vaše osobné údaje s cieľom zabezpečenia a realizácie podujatia Metro ON Line 2023, len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom (Spoločnosťou) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov Spoločnosť ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

Spravidla o vás spracúvame bežnú kategóriu osobných údajov. Výnimočne môže nastať situácia, kedy budeme spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov, spravidla o vašom zdravotnom stave. Môže ísť o situáciu, kedy bude informácia o vašom zdravotnom stave nevyhnutná na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti alebo ochrany vášho života a zdravia. V takom prípade budeme postupovať s odbornou starostlivosť a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich hneď, ako pominie zákonný dôvod ich spracúvania.

Vaše osobné údaje pri registrácii na podujatie spracúvame na základe zmluvy (predzmluvného vzťahu), ktorej ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. Neposkytnutie vašich osobných údajov pri registrácii môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a neúčasť na podujatí. Vaše osobné údaje budeme spracúvať 2 roky po ukončení platnosti zmluvy. Je v oprávnenom záujme Spoločnosti viesť databázu klientov, vrátane informácií o dotknutých osobách, ktoré sa zúčastnili podujatí v minulosti. Databáza klientov a účastníkov podujatí nám pomáha efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky a pripravovať pre vás aktivity cielene, s ohľadom na vaše preferencie. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu existencie a prípravy podujatí.

Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžeme spracúvať zverejňovaním na našich webových stránkach, na základe oprávneného záujmu Spoločnosti prezentovať a informovať o svojich aktivitách. Vždy vás budeme vopred informovať o vyhotovení fotografií a poskytneme vám možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. Spoločnosť pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd.

Voči zaradeniu vašich osobných údajov do databázy klientov alebo voči zverejňovaniu fotografií môžete namietať priamo v spoločnosti osobne, telefonicky alebo emailom.

Vaše osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po skončení platnosti zmluvy, z dôvodu zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti. Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Spoločnosti. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s činnosťou Spoločnosti spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak podáte námietku voči takému spracúvaniu osobných údajov, vašu námietku preskúmame a posúdime. V prípade, ak vaše práva budú prevažovať nad oprávneným záujmom Spoločnosti, vaše osobné údaje ďalej nebudeme na tento účel spracúvať.
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť priamo na Spoločnosť. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na info@metroonline.sk.